Õppekorralduse alused

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

 1. Koolitused toimuvad aastaringselt koolituskalendri ja vastava ajakava alusel, üldjuhul tööpäevadel kui ei lepita koolituse tellijaga kokku teisiti.
 2. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 3. Täienduskoolitused sisaldavad kontaktõpet, vajadusel praktilisi harjutusi ja iseseisvat õpet. Koolituse kogumaht määratakse eraldi iga õppekavarühma õppekavas.
 4. Koolituste õppekeel on vene keel või eesti keel.
 5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena ja/või individuaalõppena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi koolitatava vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 6. Iga koolitatava koolitusest osavõtu kohta peetakse individuaalset arvestust koolituse osavõtulehe vormis ning kogutakse igal koolituspäeval koolitatavate allkirjad osavõtulehele koolitusel osalemise kohta, märkides koolituspäeva õppetundide arvu.
 7. Koolitused toimuvad eelkõige õppekeskuse esindustes Tallinnas, Sauna 6 või õppekeskuse poolt renditud ruumides vastavalt koolituse tellija vajadustele. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides. Klassis on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klass on varustatud tänapäevase esitlustehnika- ja internetiühendusega.

E-õpe
E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil (Google Classroom, Zoom, Skype, Viber jms).

Õppimine e-õppe toel võimaldab:
– õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt,
– kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale,
– suhelda kaasõppijate ja õppejõuga foorumi vahendusel,
– saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel,
– kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks rühmatööks,
– esitada kodutöid elektrooniliselt ja saada õppejõult tagasisidet.

Õppijate koolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

 1. Koolitusele registreerimine toimub koolitusele soovija vastava registreerimisvormi täitmisel õppekeskuse kodulehel või e-posti teel või telefoni teel koolituskeskuse kodulehel märgitud kontaktil kui ei ole õppekavas märgitud teisiti.
 2. Koolitusel õppimist saavad alustada isikud, kes on koolituskeskuse poolt õppegruppi arvatud ning tasunud õppemaksu või esitanud ettevõtte/asutuse kinnituskirja õppemaksu tasumise kohta.
 3. Koolituste kohta on koolitusele soovija õigus saada täiendavat informatsiooni koolituskeskuse kodulehel märgitud kontaktidelt või koolitust tutvustaval sisulehel märgitud kontaktisikult.
 4. Koolituse alustamiseks määratud eritingimused (kui need on olemas) on märgitud iga õppekavarühma õppekavas.
 5. Koolitusel osalejate kohta kogutakse isikuandmeid koolituse korraldamisega seonduvalt kahepoolsel kokkuleppel ja need ei kuulu avaldamiseks kolmandale osapoolele ning andmete kogumisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduse isikuandmete töötlemise põhimõtetest (§ 6).

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

 1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10-15 päeva enne õppetöö algust.
 2. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.
 3. Õppija / Maksja tehtud ettemaks kehtib vaid ühe akadeemilise õppeaasta jooksul ning järgmisesse õppeaastasse üle ei kandu. Õppemaks ei tagastata mingil juhul.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
 2.  Sotsiaalhooldaja OÜ õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
  – õppekava nimetus;
  –  õppekavarühm;
  – õpiväljundid;
  – õpingute alustamise tingimused ja kord;
  – õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  – õppe sisu;
  – õppekeskkonna kirjeldus;
  – õppematerjalide loend, s.h. internetti ressursside loend;
  – lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  – koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Kõik õppekursused on Sotsiaalhooldaja OÜ kodulehel vähemalt nädala enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel avaldatud e-postil, telefonil.
 2. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust Sotsiaalhooldaja OÜ koordinaatori poolt. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult väikesed, et toetada individuaalset lähenemist igale õppijale.
 3. Keelekursusele registreerujad saavad testida oma keeleoskust firmasisese testi abil eelnevalt kokkulepitud ajal.
 4. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase tehnikaga. Igas õppeklassis on tehnika kuulamisülesannete läbiviimiseks. Sisseseade jatehnikavahendid vastavad ohutustehnika ja tuleohutuse nõuetele ning sanitaarnormidele.
 5. Eelneval kokkuleppel koolituse on võimalik korraldada koolituse tellija ruumides juhul, kui ruumid vastavad nõudmistele.
 6. Igaks koolituskursuseks on ette valmistatud paberkandjal õppematerjalid.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 1. Katkestatakse nende koolitatavate koolitus, kes on oluliselt rikkunud distsipliini või muul põhjusel ei tule toime õppekava omandamisega.
 2. Katkestatakse koolitus õppija isikliku sooviavalduse alusel.
 3. Sotsiaalhooldaja OÜ-l on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui Maksja või Õppija kahjustavad koolitaja vara või mainet.

Täienduskoolitusel osaleja õigused ja kohustused koolituskeskuses

Osaleja õigused:

 1. Enne koolitusele asumist on õigus tutvuda koolituskeskuse õppekorraldusega, õppekavaga ning saada täinedavat informatsiooni täienduskoolituse õppekorralduse aluste kohta.
 2. Valida endale sobiv koolitus vastavalt huvidele, võimetele, võimalustele ja pakutavatele õppekavadele
 3. Osaleda täienduskoolituse õppekavas märgitud õppetegevuses ettenähtud korrale.
 4. Saada täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale.
 5. Saada tõend, tunnistus vms dokument täienduskoolituses osalemise kohta.

Osaleja kohustused:

 1. Täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid.
 2. Järgida üldtunnustatud käitumisnorme.
 3. Täita koolituskeskuse kehtestatud sisekorra eeskirju.
 4. Hoida ja kasutada heaperemehelikult koolituskeskuse vara.
 5. Täienduskoolitusel osalemise loobumisest teatada esimesel võimalusel.